Mitte väga kaua aega tagasi jõustus kinnivara haldamist ja hooldamist ning sellega seotud tegevusi ja kohustusi reguleeriv standard (EVS 807: 2016. Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid). Kuigi standard ei ole siduv, võib see olla kasulik neile, kes soovivad sellest juhinduda.

Kuidas on kinnisvara hooldamise standard ja korteriühistu omavahel seotud? Standardite järgimine muutub lepingulistes suhetes kohustuslikuks. See tähendab, et kui korteriühistu on sõlminud lepingu teenindava ettevõttega, kes oma töös sellest standardist juhindub, on korteriühistu omakorda kohustatud seda standardit järgima.

Näiteks on standardi klassifikaatorit vaja, et mõlemad pooled saaksid ühemõtteliselt kinnisvara objektiga seotud tegevuste ulatusest aru. Klassifikaator on mugav juhtimis- ja hooldusteenuste maksumuse arvutamiseks ning korteriühistu iga-aastase majanduskulude aruande koostamisel. Klassifikaator määrab kindlaks maja hooldustööde vajaduse ulatuse: 100 – haldamine, 200 – tehniline hooldamine, 300 – heahorratööd, 400 – remonditööd, 500 – omanike kohustused (kindlustus, riigilõivud jne), 600 – tarbijateenused (elekter, vesi, küte, gaas jne), 700 – tugiteenused (turvalisus, parkimine), 900 – sissetulekuallikad.

Standard määratleb teenuse kvaliteedi mõiste ja selle hindamise vahendid. Samuti pakub see standardseid, soovituslikke ja kasutatavaid kinnisvara passide, maja tehnilise kontrolli, kinnisvara eelarve, majanduskulude aruandeid jm standardvorme.

See ei ole standardi esimene väljaanne: standard EVS 807: 2016 asendab varasemad 2001, 2004 ja 2010. aasta versioonid.

Управление и обслуживание недвижимости

Не так давно вступил в силу стандарт по управлению и обслуживанию недвижимости (EVS 807:2016. Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid), который регулирует управление и обслуживание недвижимости, а также связанные с этим действия и обязанности. И хотя стандарт не является обязательным к исполнению, он может быть полезен тем, кто желает им руководствоваться.

Каким же образом соотносятся стандарт обслуживания недвижимости и квартирное товарищество? Следование нормам стандарта становится обязательным в договорных отношениях: то есть, если товарищество подписало договор с обслуживающей фирмой, которая в своей работе руководствуется данным стандартом, то и товарищество, в свою очередь, обязано следовать этим нормам.

Например, использование классификатора действий стандарта необходимо обеим сторонам для однозначного понимания объема деятельности, связанной с объектом недвижимости.Классификатор удобен для расчета стоимости услуг по управлению и обслуживанию и, в дальнейшем, при составлении годового плана хозяйственных расходов товарищества. Классификатор определяет необходимый для товариществ объем мероприятий по обслуживанию дома: 100 – управление, 200 – техническое обслуживание, 300 – работы по благоустройству, 400 – ремонтные работы, 500 – обязанности собственников (страховки, госпошлины), 600 – потребительские услуги (электороэнергия, вода, отопление, газ и т.д.), 700 – вспомогательные услуги (охрана, парковка), 900 – источники доходов.

Стандарт определяет понятия качества обслуживания и способы его оценки. Также предлагает стандартные, рекомендуемые к использованию, типовые формы паспорта недвижимости, технического осмотра дома, бюджета недвижимости, отчета о хозяйственной деятельности и пр.

Это уже не первая редакция стандарта: стандарт EVS 807:2016 заменил прежние версии 2001, 2004 и 2010 годов.

Igor Bogatõrjov
ABC Haldus OÜ
Kinnisvarahaldur
info@abchaldus.ee
www.abchaldus.ee