Alustame sellest, et kõikides korteriühistutes kogutakse ja töödeldakse korteriühistu liikmete isikuandmeid. Euroopa Liidu vastav määrus füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise ja selliste andmete vaba liikumise kohta kehtib nüüd ka Eesti territooriumil. Korteriomanike nimed ja perekonnanimed, isikukoodid, kinnisvara aadress – kõiki neid andmeid töödeldakse raamatupidamises ja ühistu juhatuses selleks, et ühistu saaks iga päev funktsioneerida. Peale selle on korteriomandi ja korteriühistu seadusega kehtestatud korteriomanikele kohustus esitada andmed sidevahendite kohta – telefoninumber või e-posti aadress.

Sellist infot ei tohi mitte mingil viisil levitada, sealhulgas panna välja maja infotahvlile või internetti – näiteks võlgnike nimekirju, mis sisaldavad korteriomanike andmeid. Siia kuuluvad ka isikuandmeid sisaldavad koosolekuprotokollid. Sel juhul tehakse protokollidest vajalikud väljavõtted. See puudutab ka registrisse edastatavaid protokolle, kuna need dokumendid on kõikidele kättesaadavad.
Kui kellegi käsutusse antakse tutvumiseks pangaväljavõte, tuleb arvestada sellega, et see sisaldab korteriühistu liikmete või arveid maksva kolmanda isiku isikuandmeid.

Nimetatud määrus puudutab kõiki isikuandmete töötlemisega tegelevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning selle täitmine on kohustuslik.

Минимум, что нужно знать о защите личных данных в квартирном товариществе

Начнем с того, что во всех квартирных товариществах происходит сбор и обработка личных данных членов товарищества. Соответствующий регламент Европейского союза о защите физических лиц в отношении обработки личных данных и свободном движении таких данных действует теперь и на территории Эстонии. Имена и фамилии собственников квартир, личные коды, адрес недвижимости — все это обрабатывается бухгалтерией и правлением товарищества для ежедневного функционирования самого товарищества. Кроме этого, Законом о квартирной собственности и квартирном товариществе установлена обязанность собственника квартиры предоставить данные о средствах связи — номер телефона или адрес электронной почты.

Такого рода информацию недопустимо распространять никаким способом, в том числе вывешиванием на информационных досках дома или в интернете. Например, недопустимо вывешивание списков должников, содержащих данные о собственнике квартиры. Сюда относятся также протоколы собраний КТ, содержащие личные данные. В таком случае из протоколов делаются необходимые выписки; это же касается и протоколов, передаваемых в регистр, так как эти документы находятся в общем доступе. При предоставлении для ознакомления банковской выписки необходимо учитывать, что последняя содержит личные данные членов товарищества или третьего лица, оплачивающего счет.

Указанный регламент касается всех физических и юридических лиц, занимающихся обработкой личных данных, и является обязательным к исполнению.

Igor Bogatõrjov
ABC Haldus OÜ
Kinnisvarahaldur
info@abchaldus.ee
www.abchaldus.ee