Ma ei hakka kirjutama sellest, kuidas tuleb koosolekust teatada, millised dokumendid mis tähtajaks eelolevaks koosolekuks korteriomanikele esitada tuleb. See on kirjas korteriomandiseaduses ja teie ühistu põhikirjas.

Isegi kõiki seadusi järgides võib koosolek läbi kukkuda, kui planeerimata jätta selle läbiviimise protseduur – reglement, mis määrab põhiliste sõnavõttude ja arutluste kestuse (tavaliselt mitte üle 3 minuti), sõnavõttude vormi (kohapealt või koosoleku juhataja laua juurest) ja korra.

Koosoleku alguses vastu võetud reglementi tuleb kõrvalekaldumatult järgida, muidu võib koosolek venima hakata. Seetõttu tuleb koosoleku juhatajaks valida inimene, kellel on juhiomadused ja kes on majaelanike seas autoriteetne. Ärge koormake koosolekut vähetähtsate probleemidega, mis on juhatuse pädevuses. Koosolek peaks kestma maksimaalselt kaks tundi, muidu hakkavad inimesed lahkuma. See aga tähendab, et koosoleku lõppu jäetud olulised päevakorraküsimused jäävad lahendamata, kuna pole kvoorumit. Ka on väga tähtis valida asjatundlik protokollija. Koosoleku protokoll pole kohtu stenogramm. Kirja tuleb panna vaid kõige olulisem: vastu võetud otsused ja hääletustulemused.

Pärast põhisõnavõtte annab koosoleku juhataja sõna koosolekust osavõtjatele küsimuste esitamiseks. Kui neid pole või sõnavõtja on juba nendele küsimustele vastanud, võib minna arutluse juurde.
Ärge laske arutlusel sõna võtnud inimesel koosolekut arutatavatest küsimustest kõrvale juhtida. Väga tähtis on pahasoovlikud ja agressiivsed sõnavõtud katkestada, viia jutt arutatava küsimuse juurde tagasi. Ärge laske endaga manipuleerida.

Kuid ei tohi unustada, et kõikidel korteriomanikel on võrdsed õigused ja neil pole õigust mitte ainult hääletada, vaid ka oma arvamust avaldada. Seejuures tuleb juhinduda lihtsaimast tõest: ühes majas ei tohi olla vaenlasi – võivad olla ainult erinevad arvamused.

Общее собрание за 2 часа!

Не буду писать о том, как надо извещать о собрании, в какие сроки и какие документы надо предоставить собственникам квартир к предстоящему собранию. Об этом уже сказано в Законе о квартирной собственности и уставе вашего товарищества.

Но даже при соблюдении всех законов можно «завалить» собрание, если не спланировать саму процедуру его проведения. То есть регламент, во-первых, определяющий продолжительность основных выступлений и выступлений в прениях (обычно не более 3 минут). Во вторых — форму (с места сидящего или от стола ведущего) и порядок выступлений.

Принятый вначале собрания регламент необходимо неукоснительно соблюдать, иначе оно может затянуться надолго.Поэтому для ведения собрания должен быть выбран человек, обладающий качествами руководителя и пользующийся авторитетом среди жильцов. Не обременяйте собрание маловажными проблемами, входящими в компетенцию правления. Собрание должно уложиться максимум в 2 часа, иначе люди начнут уходить. А это значит, что важные вопросы, стоящие на повестке дня и оставленные на конец собрания, останутся нерешенными, так как не будет кворума. Также очень важно выбрать грамотного протоколиста. Протокол собрания — это не стенограмма в суде. Только самое существенное: принятые решения и результаты голосования.

После основных выступлений ведущий собрания предлагает задать вопросы. Если их нет, или выступающий уже ответил на эти вопросы, можно прейти к прениям.
Не давайте возможности человеку, взявшему слово на собрании в прениях, пытаться увести собрание в сторону от обсуждаемых вопросов. Очень важно пресечь недоброжелательные и агрессивные заявления, перевести разговор на существо обсуждаемого вопроса. Не давайте манипулировать собой.

Однако надо помнить, что все собственники квартир равны в своих правах и имеют право не только голосовать, но и выражать свое мнение. При этом следует руководствоваться простейшей истиной: врагов в одном доме быть не должно — в нем могут быть только разные мнения.

Igor Bogatõrjov
ABC Haldus OÜ
Kinnisvarahaldur
info@abchaldus.ee
www.abchaldus.ee