Kuidas valida töövõtjat ning millega tuleb arvestada ehitustööde hinnapakkumiste läbivaatamisel « Korteriühistute ajakiri Meie Haldur

Kuidas valida töövõtjat ning millega tuleb arvestada ehitustööde hinnapakkumiste läbivaatamisel

Kevadel paljud korterühistud plaanivad oma majas ehitus- või remonditöid teostada. Kogemuste puudumise ja ehitusnormide mitte teadmise tõttu ehitise omanikul on raske korraldada hankekonkursi ehitusettevõtete vahel. Antud artiklis püüame anda mõned nõuanded hinnapakkumiste läbivaatamisel.

1) Üheks põhikriteeriumiks ehitustöövõtja valikul on õige informatsioon selle käesoleva ja möödunud aastate tegevuse kohta. Möödunud tegevuse kohta informatsioon peab sisaldama mitte ainult teostatud tööde loetelu vaid ka tööde loetelu, mis ehitusettevõttel olid tehtud garantii kohustuste korral. Kui ettevõte sellist informatsiooni ei ole esitanud teile siis paluge esitada endiste tellijate kontaktandmed. Soovitame külastada mõned loetelus märgitud objektid ning vestelda nende omanikega. Uurige, kas on nad rahul teostatud töödega ja töövõtja poolt kohustuste täitmisega.

2) Tuleb ettevõttel kontrollida mitte ainult litsentsi olemasolu (MTR registreerimist), vaid kontrollida ka litsentsi tööde teostamiseks, mis olete planeerinud teha oma objektil. Näiteks, registratsioon „Ehitamine“ (“Ehitus”) jaguneb:

a) Üldehituslik ehitamine (üldehitustööd);
b) Hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine sh katelde ehitamine (küttesüsteemide ja katelde ehitus);
c) Hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine (veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus);
d) jne.

Sellest lähtudes firmal, mis omab registreerimist „Üldehituslik ehitamine“ on õigus teostada ainult üldehitustöid, ning töid seotud küttesüsteemiga, veevarustuse, kanalisatsiooni jne. teha ei tohi.

3) Peale litsentsi olemasolu (MTR registreerimist) tuleb kontrollida mitte ainult ehitusfirma asutamise aasta vaid ka aasta, mis ajast on see KM maksukohustuslane (käibemaks).

Ning lõpuks, mis kõige tähtsam, ehituse hinnapakkumises on tähtis mitte ainult kogumaksumus, vaid ka see kui korralikult on hinnapakkumises arvestatud kõikide vajalike materjalidega ja tööjõu kuludega, et saaks kvaliteetselt töid täita. Kõige väiksem maksumus võib mitte sisaldada vajalike tööde loetelu, materjale või tööjõu kulusid. Kui teil on raske arutada ehituse eelarveid (kui hästi on seal arvestatud kõikide kuludega), siis sellisel juhul tuleb pöörduda ehitusjärelvalve spetsialisti poole, kes aitab teid valida kõige kvaliteetsema ettevõte, mis vastab teie nõuetele ja aitab teid korrektselt sõlmida ka töövõtulepingu.

Anton Slepuhhin,
juhataja, OÜ Ehituskonsult Grupp
info@ehg.ee
www.ehg.ee

Как выбрать подрядчика и что необходимо учитывать при рассмотрении ценовых предложений на строительные работы

С приходом весны многие квартирные товарищества планируют строительные или ремонтные работы в своем доме. Не имея опыта и знаний строительных норм, собственнику строения будет сложно провести конкурс по выбору строительного предприятия. В этой статье мы дадим несколько советов о том, на что следует обращать внимание при рассмотрении ценовых предложений.

1) Одним из основных критериев при выборе строительного подрядчика является достоверная информация о его настоящей и предыдущей деятельности. Информация о предыдущей деятельности должна содержать не только перечень выполненных работ, но и перечень работ, которые были выполнены по гарантийным обязательствам данного строительного предприятия. Если предприятие не предоставило вам данную информацию, запросите у них список объектов с контактными данными предыдущих заказчиков. Советуем посетить некоторые из указанных объектов и пообщаться с их владельцами и выяснить, насколько они довольны качеством и выполнением обязательств со стороны подрядчика.

2) Необходимо проверить не только наличие лицензии (MTR регистрации) у предприятия, но и то, имеется ли лицензия на те виды работ, которые планируются на вашем объекте. Например, регистрация „Ehitamine“ («Строительство») подразделяется на:

a) Üldehituslik ehitamine (общестроительные работы);
b) Hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine sh katlasüsteemi ehitamine (строительство систем отопления и систем котлов);
c) Hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine (строительство систем водоснабжения и канализации);
d) и т.д.

Исходя из этого фирма, имеющая регистрацию «Üldehituslik ehitamine», имеет право выполнять только общестроительные работы, но не имеет право выполнять работы, связанные с системами отопления, водоснабжения, канализации и т.д.

3) Помимо лицензии (MTR регистрации) необходимо проверить не только год образования строительной фирмы, но и год, когда она стала налогообязанной по НСО (налогу с оборота).

И напоследок самое важное: важна не только цена строительного предложения, но и то, насколько оно учитывает все необходимые материалы и трудозатраты для качественного производства работ. Самая низкая стоимость может не содержать всего необходимого перечня работ, материалов или оплаты труда. Если вам трудно разобраться в строительных сметах (насколько там учтены все необходимые расходы), советую обратиться к специалисту по строительному надзору, который поможет вам выбрать наиболее качественное и отвечающее всем требованиям строительное предприятие, а также помочь при заключении договора подряда.

Антон Слепухин,
руководитель OÜ Ehituskonsult Grupp
info@ehg.ee
www.ehg.eeKui soovite Meie Haldur ajakirjas oma
reklaami paigutada, lihtsalt täitke vorm
ära ning vajutage “saada” nupule. Aitäh!fb facebook.com/meiehaldur

mail info at meiehaldur.ee

phone 666—41—21