Mida tuleb teada korteris remonditööde planeerimisel « Korteriühistute ajakiri Meie Haldur

Mida tuleb teada korteris remonditööde planeerimisel

Korteris remonditööde planeerimisel korteromanikul tuleb arvestada, et kõik konstruktsioonid, nii välisseinad kui ka siseseinad kuuluvad võrdses osas ka teistele majaelanikele. See puudutab ka kõike kommunikatsioone, s.o. küttesüsteemi, veevarustuse ja kanalisatsiooni.

Omavolilised hoone konstruktsioonide muudatused on keelatud, kuna see võib kaasa tuua terve hoone kandevõime kaotamist. Samuti ka omavoliline sekkumine kommunikatsioonide süsteemidesse võib mõjutada terve süsteemi tööd.

Kui korteromanik planeerib remonditööde käigus teostada korteri ümberplaneeringu, mis on seotud hoone konstruktsioonide või tehnosüsteemidesse sekkumist (seinaavade sisselõikamine, radiaatorite vahetus, WC- vannitoaruumi või köögiruumi teise ruumi üleviimine, korteri pinna suurendamine rõdu või lodža arvelt jne.) siis see nõuab projekti olemasolu, ehitusluba (mõnedel juhtudel kohaliku omavalitsusega kooskõlastamist) ning peale tööde lõpetamist tuleb saada ka ehitise kasutusluba.
See puudutab ka maja välisilmet, rõdude ja lodžade klaasistamist, mis samuti nõuab projekti olemasolu. Erandiks on raamita rõdude klaasistamine, mis ei mõjuta hoone välisilmet.

Fotol toodud seinas sellisel kujul lõigatud ava, ilma projektita ja paljude puudustega ohustab korterelamu kõike konstruktsioone.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mis siis teha, kui olete ostnud korteri ebaseadusliku ümberplaneerimisega, või ise oma teadmatuse tõttu juba tegite sellised tööd? Eesjärjekorras, on soovitatav, tellida teostatud tööde tehnilist hinnangud, eesmärgiga tuvastada kahjustusi, mis võivad tervet maja ohustada (pragude olemasolu, konstruktsioonide vajumine jne.). Edaspidi tuleb tellida projekti ning saada kõik vajalikud kooskõlastused. Juhul, kui vaatluse käigus ekspert tuvastab, et konstruktsioonides on kahjustused juba toimunud siis projektis saab arvestada nende sõlmede tugevdamisega. Peale tööde lõpetamist vastavalt kinnitatud projektile saab ekspert väljastada kinnitust, et kõik tööd on teostatud projektiga vastavuses ning saab taotleda kasutusloa saamist.

Kokkuvõtteks soovin lisada, et tööd, mis on seotud konstruktsioonidesse ja kommunikatsioonidesse sekkumisega saavad teha ainult litsentseeritud spetsialistid, kelle tööde üle osutatakse omaniku järelvalvet.

Anton Slepuhhin,
juhataja, OÜ Ehituskonsult Grupp
info@ehg.ee
www.ehg.ee

Что необходимо знать при планировании ремонтных работ в квартире

При планировании ремонтных работ в квартире собственнику необходимо учесть, что все конструкции: наружные и внутренние стены принадлежат ему в равной доле с остальными жильцами дома. Тоже самое относиться и к коммуникациям: это системы отопления, водоснабжения и канализации.
Самовольное внесение изменений в конструкции здания запрещены, т.к. могут привести к потере их несущей способности всего здания. Также, самовольное вмешательство в систему коммуникаций может сказаться на работе всей системы.

Если собственник планирует в ходе ремонта производить перепланировку, связанную с вмешательством в конструкции или техносистемы здания (вырез проемов в стенах, замена радиаторов, перенос санузла или кухни в другое помещение, увеличение площади квартиры за счет балкона или лоджии и т.д.), то это обязательно требует наличие проекта, разрешения на строительство (в некоторых случаях согласования с местным самоуправлением), а по окончании работ получения разрешения на эксплуатацию. То же самое относится и к изменению внешнего облика дома, например, остеклению балконов или лоджий, которое также требует наличие проекта. Исключение составляет безрамное остекление, при установке которого внешний облик здания не меняется.

Вырез проема в стене таким образом, как показано на фотографии, осуществленный без проекта и множественными нарушениями несет опасность для конструкций всего многоквартирного дома.

Что делать, если вы уже купили квартиру с незаконной перепланировкой или уже сами осуществили такие работы по незнанию? В первую очередь, желательно, заказать техническую оценку произведенных работ, с целью выявления повреждений, которые могут иметь последствия для дома (наличие трещин или усадок конструкций и т.д.). Затем необходимо заказать проект и получить все необходимые разрешения. Если в ходе осмотра эксперт обнаружит, что уже произошли какие либо повреждения конструкций, в проекте будут учтены усиления этих участков или узлов. После проведения работ, согласно утвержденного проекта, эксперт сможет выдать заключение, что все работы произведены и можно будет ходатайствовать о получении разрешения на эксплуатацию.

В заключение хочу добавить, что работы, связанные с вмешательством в конструкции или коммуникации здания должны производить только лицензированные специалисты и за работами должен осуществляться строительный надзор собственника.

Антон Слепухин,
руководитель OÜ Ehituskonsult Grupp
info@ehg.ee
www.ehg.eeKui soovite Meie Haldur ajakirjas oma
reklaami paigutada, lihtsalt täitke vorm
ära ning vajutage “saada” nupule. Aitäh!fb facebook.com/meiehaldur

mail info at meiehaldur.ee

phone 666—41—21